<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> REPORT ON ELECTIONS FOR THE SECOND ASSEMBLY OF ERITREA


.
03/2022
ኣስማት ገጠራት ኤርትራ


ካርነሽም፤ እምባደርሆ፡ በለዛ፡ ዛግር፡ ዓዜን፡ ኳዜን፡ ጸሓፍላም፡ ምድሪዜን፡ ደቂ-ጴጥሮስ፡ ኳንደባ፡ ዓዲ-ጅን፡ ደቐሰብ፡ ገረሚ፡ ዓዲሸኻ፡ ደፈረ፡ ዓደንጎደ፡ ምድሪ-ዛውል፡ መስፍንቶ፡ ኣፍደዩ፡ ወኪ፡ ዓዲ-ንፋስ፡ ዓዲረጊት
ደንበዛን፤ ዓዲ ተከሌዛን፡ ጣዕረሽ፡ ገሽናሽም፡ ዋራ፡ ሽማንጉስ-ላዕላይ፡ ሽማንጉስ-ታሕታይ፡ መቐርካ፡ ጎላጉል፡ ዑናናላይ፡ ደቀምሓረ፡ ዓደኮሎም፡ ጉሪታት፡ ሓይሎ፡ ደቂ-ገብሩ፡ ደቂ-ዘርኡ፡
ደቡባዊን ሰሜናዊን ዓንሰባ፤ መቐርካ፡ ደቂ-ዳሽም፡ ደቂ-ሽሓይ፡ ደብሪ፡ ዓዲ-ሓንስ፡ ዓዲ-ወርሒሰብ፡ ዓዲ-ንኣምን፡ ምለዛናይ፡ ደቂ-ዘርኡ፡ ደርሰነይ
ተኽላ-ዓገባ፤ ጸዓዘጋ፡ ዓዲ-ቆንጺ፡ ዓዲ-ሙሳ፡ ዓዲ-ገብሩ፡ ዓዲ-ተኽላይ፡ ለቖንጠቖ፡ ጭራ-ኩርኩራ
ሚናበ-ዘርኣይ፤ ሃዘጋ፡ ዓዲ-ሽማግለ፡ ዓዲ-መርዓዊ፡ ዓዲ-ቢደል፡ ዓዲ-ያቆብ፡ ዓዲ-ኣስፈዳ፡ ዓዲ-ሃብተስሉስ፡ ዓዲ-ደበናይ፡ ኣደና፡ ዓመጺ፡ ኩልኩሎጃቓ፡ ሹምጁብሉቕ
ደቂ-ተሽም፤ ጻዕዳ-ክርስትያን፡ ወኪድባ፡ ቁሸት፡ ዳዕሮ-ጳውሎስ፡ ዑና-ጉዶ፡ ዓዲ-ኣበይቶ፡ ዓዲ-ሰጉዶ፡ ጻዕዳ-እምባ
ገርገር ጉላን ባሕርን፤ ገርገር፡ ማይ-መዳፍ፡ ጉላ፡ ድርፎ፡ ጉልዒ፡ እምባትካላ፡ ዓርበረቡዕ፡ ሸግርኒ፡ ነፋሲት፡ ጋዴን፡ ባምባ-ጥማምዖ፡ ማይ-ሓባር፡ ዓዲ-ሮሶ
ላምዛ ሰሓርቲ፤ ዓዲ-ሓውሻ፡ ዝግብ፡ ዓዲ-ቀይሕ፡ ዓዲ-ላምዛ፡ መርሓኖ፡ ኣዛሕይሕ፡ ጸሎት፡ ዓዲ-ኣሕደሮም፡ ኮዳዱ፡ እምበይቶ፡ ወቐርቲ፡ ዓዲ-ሃከፋ፡ ዓዲ-ቀሺ፡ ዓዲ-ቀ፡ ዓደምዘማት፡ ዝባን-ኣንግብ፡ ዓደርዓዳ፡ ዓዲ-ዛምር፡ ዓዲ-ጸናፍ፡ ዳምባ፡ ጎርበዓቲ
ከበሳ-ጭዋ፤ ምስጓግ፡ ክትሞውሊዕ፡ ኣባርዳእ፡ ዓደም-ነገር፡ ዓዲ-ሓሙሽተ፡ ዓዲ-ጓዕዳድ፡ ሰላዕ-ዳዕሮ፡ ዓዲ-ጎምበሎ፡ ዓዲ-በዃዃይ፡ ዓዲ-ራእሲ፡ ላጕየን፡ ዓዲ-ሳህላይ፡ ዓዲ-ጽንዓይ፡ ሽከቲ
ሎጎ-ጭዋ፤ ሕምብርቲ፡ ምግራሕ፡ ማይወሰን፡ ዓዲ-ገብራይ፡ ዓዲ-ከፈለት፡ ዴዳ፡ ሓበላ፡ ኣኼት፡ ጽላለ፡ ቀረናኹዶ፡ ሊባን፡ ሊባን-ላዕላይ፡ ጉልቋ-ሊባን፡ ሊባን ግራት-ገብሩ፡ ሊባን-መቝዕ፡ ሊባን-ታሕታይ፡ ትንሸኣይ፡ እንጃሓይ፡ ዛውል፡ ዓዲ-ሃሎ፡ ዓዲ-ሰልዳይት፡ ገረመጉዳ፡ ዓድ-ጸናል፡ ዓዲ-ሸረፈቶ፡ ዓድ-ሓዮ፡ ዓዲ-ከልከልቲ
ጽልማ፤ ድባርዋ፡ ዓዲ-ላምዛ፡ ዓዲ-ሎጎ፡ ዓደ-ገልግል፡ ዓደ-ብዛገ፡ ዓዲ-ባሮ፡ ተማጅላ፡ ጋብላ-ቀላይ፡ ዓዲ ፍኒን፡ ቃቕብዳ፡ ዓዲ-ገዳ፡ ዓዲ-ገረድ፡ ህርጉድ፡ ኣማድር፡ ዓዲ'ርሖ፡ ዕዳጋ-ድሕና፡ እምኒ-ጸሊም፡ ዓዲ-ሓርቦ፡ ዓደቀ-ቶዂላ፡ ዓዲ-ነዂዖ፡ ዓዲ-በዝሓንስ፡ ጽንዕቶ፡ ኲኒኤል፡ ደቂ-ጽንዓይ፡ ዓዲ-በሊሕ፡ ዓድ'ሕንን፡ ዓድ-ሓጋርድብ፡ ደብረ-ቀስቋም፡ ዓዲ-ክብሎ፡ ዓዲ-ዋጦት፡ እገላ፡ ኣቡነ-ብጹኣምላኽ፡ ዓዲ-ገባይ፡ ዓዲ-ጓሪ፡ ዘርቤን
ሰፍኣ፤ ዓዲ-ፈለስቲ፡ ጣላ፡ ዓዲ-ናህባይ-ላዕላይ፡ ዓድ-ናህባይ-ታሕታይ፡ ጫዓት፡ ዓዲ-ጒላ፡ ዓደ'ሕፈራ፡ ባምቡቆ፡ ዓድ'ንጸላ፡ ቤት-ገብርኤል፡ ምዕራፍ-ታቦት፡ ኣዝሒት-ጉዕፍ፡ እንዳቦና፡ ማይ-ኣልቦ፡ ዓዲ-ዑቕቢት፡ ማይ-ድማ፡ ዝባን-ሰጊ
ጉሕጭዓ፤ ገርጠጢ፡ ዓዲ-ድቡስ፡ ኣስሓባ፡ ክሳድ-ዳዕሮ፡ ዓዲ-ተኸላ፡ ዝዋብ፡ ሰምዓሰም፡ ዓዲ-ሕረት፡ ላቌን፡ ዓዲ-ዑና፡ ዘመር፡ ዓዲ-ሕዝባይ
ደቡብ፤ ዓዲ-ጉዕቦ፡ ዓዲ-ቅያኖ፡ ዓዲ-ባና፡ ዓዲ-ጻዕዲ፡ ዓዲ-ሸምሃውቲ፡ ዓዲ-ላምዛይ፡ ዓዲ-ገመሮ፡ ማይ-ሓርማዝ፡ ገዛ-ጎቦ፡ ዓዲ-ቀመነ፡ ሹም-ዓንዱ፡ ዓዲ-ኢታይ፡ ማይ-ልቡስ፡ ዳንባ፡ ዓዲ-ጋውል
ደቂ-ድግና፤ ሓሰረልቦ፡ ዓዲ-ላቐማ፡ ከብታ፡ ዓደቀሰምቲ፡ ጊናባለ፡ ገዳም-እንዳቦና፡ ዓዲ-ኣብርሃም፡ ጸበላ፡ ታኺታ፡ ጒላ፡ ተራእምኒ
ዓናግር፤ ጨና-ዓውድ፡ ዓዲ-ዓብሻ፡ ዓዲ-ስብሓትለኣብ፡ ዓቢይ-ዓዲ፡ ኣባ-ዓቦ፡ ዓዲ-ብግዲ፡ ዓዲ-ብላድ፡ ዓዲ-ሳዕሪ
ትምዛኣ፤ ምድፋእ-ዋልታ፡ ዑና-መጎጎ፡ መሳፍሮ፡ ዓዲ-ሳምሪ፡ ዓዲ-ፊቶ፡ እምባ-ኸታይ፡ እንዳ-ፍግራይ፡ ዓደርባዕተ፡ ጨፈቃ፡ ነዊሕ-ዝባን፡ ኦኦ፡ ቅናፍና፡ ዓዱ-ሰጓጊ፡ ሓለበሎ፡ ኣውሓ
ተኸላ፤ ዓደ-ወሓዛ፡ መኽረም-ጥረ፡ ዓዲ-ዓዳ፡ ዳንዴረ-ገነት፡ ቅነ-ሓየላ፡ ዓዲ-ገሃድ፡ ዓዲ-ወግሪ፡ ደርዓንቶ፡ ዓዲ-በላይ፡ ዓዲ-ዓጓ፡ ሱረ፡ መፋልሶ ስግር ዓለ፡ ዓዲ-ግርማ፡ ባዕለ-ዘሃሪ፡ ዓዲ-ሓረ፡ ድበዛና፡ ማእዶ፡ ዓዲ-ባሪ፡ ኣረጊት-መኽረም፡ ዓዲ-ሸቋኖ፡ ዝባን-ዑና፡ ጉድባ-ባድም፡ ዓዲ-ዕንሽግ፡ ማይ-ኖህ፡ ኩዶ-ጭራ፡ ደብሪ፡ ዓዲ-ጉርዲ፡ ዓዲ-ቀዶ፡ ዑበሊ፡ ጸፍሖ፡ እምባዛረብ፡ ዓዛርና ከለውሊዕ፡ ዓዲ-ቀርኒ፡ ደብሪ-ጽገ-ገዳም፡ ዓዲ-ከበደ፡ ዓዲ-ቀዳበት፡ እንዳ-ኣማኒኤል፡ እግሪ-መኸል፡ ምሕራም-ገይዶ፡ በራኽ፡ ቤት-ማርያም፡ ኩዶ-ፈላሲ፡ ዓዲ-መንጎንቲ
መራጉዝ፤ ድርኮ፡ ዓዲ-ጋርፋ፡ ደብረ-ኣብነብሩኽ፡ ዓዲ-መኸዳ፡ ዓዲ-ሽማዓለ፡ ዓዲ-ሓሰሮ፡ ዓዲ-ሰለሙን፡ ዓደቀዓርባ፡ ዓዲ-ጉንፋይ፡ ዓዲ-ባሒላይ፡ ዓዲ-ያቕኒ፡ ዓዲ-ዋሃቢት፡ ደንብናጉዲ፡ ዓዲ-ሓለዋት፡ ዓዲ-ቆሓ፡ ዓዲ-ሽመከለ፡ ዓዲ-ጥርቀ፡ ዓዲ-ለዋ፡ ዓዲ-መርከጃ፡ ዓዲ-ጒንጓይ፡ ዓዲ-ሕይስ፡ ዓዲ-ሰብዓ፡ ዓዲ-ሕርዋ፡ ዓዲ-ገደና፡ ዓዲ-ሓውያ፡ ዓዲ-ገዛጸሊም፡ ሓዲሽዓዲ፡ ዓዲ-ሓንስ፡ ማይላሓም፡ ገዳም-ኣደዳማርያም፡ ማዕድያ፡ እያሞ፡ ዓዲ-ጎዳኢ፡ ዓዲ-ያኹሉ፡ ኩዶብዑር፡ ዓዲ-ኣብርሃም፡ ዓዲ-ጉሩሕ፡ ዓዲ-ሙደያ፡ ዓዲ-ገድሽ፡ ዓዲ-ገብሩ፡ ቃባን-ቃቡን፡ ዓዲ-ጓጓት፡ ዝባን-ሰብዑ፡ ዓዲ-ሓጎት፡ ኣርግዛና፡ ማርያም-መድሓኒት፡ ዓዲ-ሳምራይ፡ ደንበረልቦ፡ ዓዲ-ልብሶ፡ ዓዲ-ሓንጸ፡ ቀይሕ-ኩርባ፡ ዓዲ-ጋባ፡ ዓዲ-መኸዳ
ሃርፈ ግሮቶ፤ ዓዲ-ሳግላ፡ ደግመመት፡ ላዕላይ-ዓዲ፡ ዓዲ-ሓርከም፡ ምግላብ፡ ዓዲ-ግሮቶ፡ ንዱቕ-ፍኒዕ፡ ዓዲ-ዋጦት፡ ዓዲ-በድንኩል፡ ዓጋማ፡ ዓዲ ማሕሩይ
ማይ-ጫዕዳ፤ ዓዲ-ወደርኪ፡ ዓዲ-ድራርዓይኒ፡ ዳምባ'ምጭ፡ ዓዲ-ጆኒ፡ ዓዲ-ጸጓርላዕላይ፡ ዓዲ-ጸጓርታሕታይ፡ ዓደልገስ፡ ዓዲ-ጋኒእ፡ ዓዲ-ስልዖ፡ ዓዲ-ፈያዮ፡ ላዕላይ-ዓዲባሕሮ፡ ታሕታይ-ዓዲባሕሮ፡ ዓዲ-ዓንዴል፡ ዑናቡታ፡ ዓደ-ውሒ፡ ዓዲ-ዘማቲ፡ ዓዲ-ዓኼሎ፡ ማይ-ሻኻ፡ ማይ-መጨቃት፡ እንዳ’ባ-ሓሸ፡ ዓዲዃላ፡ ዓዲ-ሽንፎኦ፡ ዓዲ-ምኒ፡ ትምዔ፡ ዓዲ-ሒሒ፡ ዓዲ-ኣርባዓ፡ ኩቱር፡ ደብረ-ብርሃን፡ ዓዲቁስሞ፡ ደንጎሎ፡ ዓዲ-ንፋስ፡ ዓዲ-ጣፍ/ንፋስ፡ ዓዲ-ዓርካይ፡ ዓዲ-ሳህሉ፡ ዓዲ-ቆሎቶ፡ ዓዲ-ክንዝናብ፡ ዓዲመርዒት፡ ሓናኒት፡ ኩዶ-ዝብኢ፡ ዓዲ-ንኣምን፡ ዓዲ-ሽኮራ፡ ምሕማድ-መጠቃዕ፡ ምሕያው፡ ዓዲ-ቆራይ፡ ዓዲ-ድንድል።
ደቂ-ቦኽሪ፤ ዓዲ-ሰብዓ፡ ዓዲ-ኣጣል፡ ዓዲ-በጊዖ፡ ዳዕሮ-ኲንዓት፡ ኩዶ-ሕንባሻ፡ ዓዲ-ኾተዮ፡ ተናቡሽ፡ ኣፍ-ማይ፡ ዓዲዋጦት፡ ዓዲ-ሃምቢ፡ ዓዲ-ወሎ።
ምድረ ፈላሲ፤ ዳንባ-እንዳስላሴ፡ ዓዲ-ፍንዕ፡ ዓዲ-ቀሺ፡ ዓደንፊ፡ ሓዲሽ-ዓዲ።
እንዳ-ኣዝማች-ዑቕቢት፤ ቤት-ገብርኤል፡ ዓዲ-ሃብር፡ ዓዲ-ጮማይ፡ ጋዕቤን፡ ቤተ-ጽዮን፡ ዓቢይ-ዓዲ፡ ዑና ጋዕቤን፡ ዓዲ-ሕዱግ፡ ዓዲ-ቆራይ፡ ዓዲ-ሓሎ፡ ሞሶዳ፡ ዓዲ-ኣብርሃም፡ ዓዲ-ቆልቋል፡ ዓዲ-ቦዩ፡ ማይ-ኣልባ፡ ዒላም፡ እንዳዕሽ፡ ዓዲ-ወሰን፡ ዓዲ-ኣወሰረን፡ ሓሪሽ-ኩፍኖ።
ዓይላ-ጉንደት፤ እንዳገርጊስ፡ ዓዲ-ነዂዐ፡ ገዛ-ሃብተስሉስ፡ ገዛ-ዓኸሮ፡ ማይ-ዳዲ፡ ዋላ-ደሮሶም፡ ገዛ-ሓምለ፡ ማይ-ዳዕሮ፡ ዓደባርእስ፡ ዓዲ-ጉዑር፡ ዓዲ-ሰያቦ፡ ዓዲ-ራጉዲ፡ ገዛ-ከረን፡ ዓዲ-ሽምልከል፡ ገዛ-መደባይ፡ ክሳድ-ዒቃ።

ቆሓይን፤ እንዳ’ባዮናስ፡ ዓዲ-ሰረንታ፡ ዓዲ-በዛ፡ ዓዲ-ጉርዲ፡ ደብሪ፡ ዓዲ-ሓረ፡ ዓዲ-ቀጢና፡ ዓዲ-ኩዳዳ፡ ዓዲ-ክሳድ፡ ዓዲ-ዓሽከር፡ መቅራብ፡ ደማ-ኢታይ፡ ፋጻቂት፡ ዓውድኩሓ፡ ዓዲ-ሕዱግ፡ ዓደውዓላ፡ ዓዲ-ጸጸር፡ ዓዲ-ቀይጦ፡ ገንዘ፡ ምዝራእ-ሽንፋእ፡ ዓዲ-ሕዱግ፡ ዓዲ-መቀዐ፡ ዓዲ-ሸለሙን፡ ዓዲ-ኣኖ፡ ዓዲ-ቁሸት፡ ማይ-ዓሳ፡ ዓዲ-ዘርኣይ፡ ቤት-ገብርኤል፡ ዓዲ-በነ፡ ዓዲ-ጭራ፡ መዋግኦ፡ ላዕላይ-ዓዱ፡ ዓዲ-መሳግር፡ ዓዲ-ሰለፋ፡ ዓዲ-ናላ፡ ዓዲ-ሓንስ፡ ዓዲ-ራጉናይ፡ ሹምቶንቦሳ፡ ዓዲ-ወርሒ፡ ዓዲ-ማይጨው፡ ዓዲ-ካህናት፡ ዓዲ-በተቲ፡ ዓዲ-ማዕቐባ፡ ደንጓቢት፡ ዓዲ-ቀለቤት፡ ዓዲ-መሮቢ፡ ማይ-ጎርዞ፡ ማይ-ምነ፡ ዓዲ-

ዓዲ-ገርጊስ፡ ዓዲ-ጎላጉል፡ እሶዃ፡ ደኽደኽናቦ፡ ዳብረ፡ ዓዲ-ገላዕ፡ ዓዲ-ባሓይላይ፡ ሰብዑ፡ ዓዲ-መርሆ፡ ኩሌታ፡ ዳዕራ-ሓራ፡ መቃበር-ጻብላ፡ ዓዲ-ክፍለ፡ ዓዲ-ሽሆ፡ ኩሕሊ-ዝብኢ፡ ዓዲ-ጭጐኖ፡ ገዛ-ሸኻ፡ ዓዲ-ሙሸቦ፡ ዓዲ-ዓጺዳ፡ ዓዲ-ተኽሌስ፡ ዓናጉለ፡ ዓዲ-ሰጉዲ፡ ቤት-ንጉስ፡ ዓዲ-ቀልቀል፡ ዓዲ-ዘርብኒ፡ ማይ-ነሃዩግ፡ ዓዲ-ዘማትክፍለ፡ ዓዲ-መስሓል፡ ዓዲ-ባሕሮ፡ ዓዲ-ሽረታይ፡ ዓዲ-ብርህቲ፡ ዓዲ-ብርኩት፡ ዓቢ-ዓዲ፡ ዓዲ-ረስኒ፡ ዓዲ-ሸረዋት፡ መያጽ።
ደንበላስ፤ ጓል-ዓዲ-ባሪን፡ ደምበ-ኣስመራ፡ ስንስሓለ፡ ዓምቦሪ፡ ጸባሒት፡ ማይ-መሬት፡ ማይ-ሰስሑ፡ ገዛ-ሃምቢ፡ ደርቡሽ፡ ደምበ-ክሳድ፡ ምጽቢ፡ ቆርም፡ ኣፈንተራ፡ ዓዲ-መቐር፡ ኩርባ-ዛሒት፡ ዓዲ-ጸጸር፡ ዓዲ-ሊበን፡ ምስያም፡ ዓዲ-ፍኒዕ፡ ቄናን-ቆቢዓ፡ ማይ-ኣፋልስ፡ ማይ-ዛሒት፡ ሓድሽ-ዓዲ፡ ዓዲ-ኣጣል፡ ጽቡቕ-ግራት፡ ዓዲ-ባሪን።
ዛይደ-ኮሎም፤ ዓዲ-ትኹል፡ ዓዲ-መሸላ፡ ከባቢ-ወርቂ፡ ዓዲ-ኳኻት፡ ዓዲ-ቀጸላ፡ ዓዲ-ኣይተይ፡ ዓዲ-ሸኻ-ወዲከለላ፡ እምባጨረር፡ ዓዲ-ደበኖ፡ ዓዲ-ፋውሊና፡ ገዛ-ሸሪፋ፡ ዓዲ-ጉርዱ፡ ስፍራ-ገነት፡ ገዛ-መብራህቱ፡ ዓዲ-ኣጉሚ፡ ማይ-ላም፡ ዓዲ-ጀንበረ፡ ዓዲ-ማይጋባ፡ ዓዲ-ኣለክቢያ፡ ደብረ-ቁንጺ፡ ዓዲ-ቀንጠብ፡ ኣይተዓብር፡ ዓዲ-ላምዛይ፡ ዓዲ-ቀውይ፡ ዓዲ-ሰሲራ፡ ዓዲ-ካሕሱ፡ ዓዲ-ኣንሰላ፡ ዓዲ-ገሚዓ፡ ዓዲ-ጋባ፡ ዓዲ-ፈታውስጋ፡ ዓዲ-ቄታ፡ ዓዲ-ሳሙኤል፡ ዓዲ-ምሕረት፡ ዓዲ-ጉልትና፡ ዓዲ-ምዝባሑጻ፡ ዓዲ-ፊዴል፡ ዓዲ-ደኮምቢያ፡ ኣባ-ስምኦን፡ ዓዲ-ሓንፈጽ።
ምድሪ-ወዲ-ሰበራ፤ ምኹዓት-ኣሸንጦ፡ ዳቡ፡ ዓዲ-ፍራይጨርቃይ፡ ዓዲ-ገብሰስ፡ ዓዲ-መቓር፡ ዓዲ-ውስኽ፡ ዓዲ-ድጋብ፡ ዓዲ-ፈለስቲ፡ ዓዲ-ብሌናይ፡ ተኻሉ፡ ዓዲ-ደንጀን፡ ምላድ-ማንታ፡ ዓዲ-ጋባ፡ ወዲ-ወሎ፡ ማይ-ድማ፡ ጻዕዳ-ዓዲ፡ ደብረሲና፡ ዓዲ-ራቐባ፡ ቀይሕ-ምናታ፡ ኣጉዶ-ኣብርሃጼን፡ ደብረ-ሳህሊ፡ ዓዲ-ሸረዃይ፡ ዓዲ-ንፋስ፡ ዓደባይ፡ ደረህላሰ፡ ዓደባል፡ ዓዲ-ሰመሩ፡ ዓደውዓላ፡ ኣይጨገብናይ፡ ማይ-ሓርሽ፡ ዝባን-ሃገር፡ ሓዲሽ-ዓዲ፡ ሸበኒ፡ ደንበረሩ፡ ደንበ-ሽግሹግ፡ ዓዲ-በያኒ፡ ዓዲ-ጉርዲ፡ ዓዲ-ንኣምን፡ ዓዲ-ሓንስ፡ ዓረዛ።
ኣፈልባ፤ ዝርቤን፡ ዓዲ’ባ-ዓብዱ፡ ደቂ-ወራሲ፡ ሓጺና-ታሕታይ፡ ሓጺና-ላዕላይ፡ ዓደ-በዛ፡ ዓዲ-ጽንፋ፡ ኣይቀበጹ፡ ዓዲ-ሓጸበ።
ደቂ-ይጥዓስ፤ ዑና-ወላት፡ ነቓዒት፡ ዓዲ-ቆልቋል፡ ጉንዳቢት፡ ሰቛር፡ ዓዲ-ዃዃት፡ ሰምሃር፡ ዓዲ-ኣምባራ፡ ዓዲ-ዓራውቲ፡ ዓዲ-ላንፈ፡ ዓዲ-ማህቐቕ፡ ላዕላይ-ዓዲ፡ ዓዲ-ዓዲናይ፡ ዓዲ-ኣቕበጻ፡ ጻዕዳ-ዓዱ፡ ጥዑም-ኩዶ፡ ዓዲ-ሓላይኖ፡ ኣላዳ፡ ሕንጸጸ፡ ገረብ-ብሑጻ፡ ብህኑና፡ ዝባን-ደብሪ፡ ምእራይ-ምብቋል፡ ዓዲ-ገብሩ፡ ዓዲ-ሕሰኣ፡ ዓዲ-ተስፋልኡል፡ ዓዲ-ሰራዊት፡ ዓዲ-መቐር፡ እንዳ’ባሪማ፡ ገዳም-ኣቡነ-እንድርያስ፡ ዓዲ-ጀማል፡ ገዳም-ዝባን-ደብሪ፡ ዓዲ-ኣድሮ፡ ዓዲ-ፋነድ፡ ዓዲ-ላቄን።
ቆላ-ሰራየ፤ ዓዲሰብ-ስረ፡ ዓዲ-ቀምሾ፡ ዓዲ-እምባጉዳድ፡ ዓንቀጽ፡ ዓዲ-ጉልቲ፡ ዓዲ-ጸጸራት፡ ዓዲ-በለይነ፡ ዓዲ-ሰብዓ፡ ደብረ-መንቆርዮስ፡ ዓዲ-ሳምራ፡ ዓዲ-ንእዲ፡ ዓዲ-ጭዕንዶግ፡ ዓዲ-ቆልቋል፡ ዳልኽ፡ ዓዲ-ጓልዕ፡ ገዛ-ቀላቲ።
ቴድረር፤ ዓዲ-ጎልጎል፡ ሓዳስ፡ ኣጉላዕ፡ ዓዲ-ነብሪ፡ ዓዲ-መኸዳ፡ መርበታ፡ ዘርቶ፡ ገንሰባ፡ ማዕኩኖ፡ ደብረ-ዮሃንስ፡ ቀይሕ-ዓዲሰላሲ፡ ቆሻሺት፡ እምባዕርባ፡ ሓበናት፡ ምሕራድ-ላም፡ ሓድሽ-ዓዲ፡ ዓንጸቒጣ፡ ዓዲ-ሸኪ፡ ዓዲ-ዑንተራ፡ ዓዲ-ዑሻ፡ ዑድፍ፡ እንካዋላካ፡ ቀይሕ-ከውሒ፡ ዑና-ዋጠት፡ ዑና-ጎባይ
እግላ-ሓመስ፤ ጕራዕ፡ ዓዲ-ጎልጎል፡ እንዳደቆ፡ ዝባን-ሰራው፡ ዓዲ-ሃሮም
እንጋንኣ፤ ዓላ፡ ሰሳሕ፡ ደቀምሓረ-ሃዳሙ፡ ደቂናዞ፡ ኣፈልባ፡ መጻሉ፡ ቀይሕ-ኮር
ሮብራ፤ ዓዲ-ንፋስ፡ ማይ-ሑጻ፡ ማይ-ዕዳጋ፡ ትኹል፡ ውጡሕ፡ ጎደይቲ፡ ደብሪ፡ መዓያ፡ ኪልዓውታ፡ ሽሓ፡ ዓዲ-ምሕጹን፡ ዓዲ-ዓግማይ
ደቂ-ኣድመቖም፤ ዓዲ-ቀረጽ፡ ደንግል፡ ኣውሊዕ-ጾሩ፡ ዓራቶ፡ ኣምሁር፡ ጸጓሮ፡ ዓዲ-ፍኚዕ
መረታ-ቀይሕ፤ ጓቛት፡ ገርገራ፡ ገደለ፡ ሓሬን፡ ፈቀይሕ፡ ዓዲ-ንፋስ
ደቂ-ገብሩ፤ ዓዲ-ራእሲ፡ ቶራት፡ ድርቤታይ፡ እምባ-ቃጻ፡ ኣድግና፡ ኮርባርያ
ደግዓ፤ እንዳ-ማሕፊጅ፡ ናባ-ማሕፊጅ፡ ሳሮ፡ ስርቅዓት፡ ዘገለ፡ ጉንደለታ፡ ኣብህኖ፡ ኩምሆለ፡ ዓዲ-ስራሕ፡ ጨዓግ-ዓርም፡ መደር፡ ስራሕለ፡ ዑንዳ-ኣንጀሎ፡ ዓዲ-ጎራሕ
ጽንዓደግለ፤ ኣኽሩር፡ ደግራ፡ ሔቦ፡ ማይ-ዔላ፡ ዓዲ-ፍኚዕ፡ ዓዲ-ቁንጺ፡ ዓደንጎፎም፡ ሰገነይቲ
ደቂ-ድግና፤ ድግሳ፡ እምባ-ክብርቲ፡ ዓዲ-ሓዲድ፡ ማይ-ወይኒ፡ ሓድሽ-ዓዲ፡ ሸምሓል
መረታ-ሰበነ፤ ሰሰው፡ ዴዳ፡ ዘዓረ፡ እምበይቶ፡ ዑና-ፈርዖን፡ እንገላ፡ ዳብር፡ ዓዲ-ሰጣሕ፡ ዓደበነ፡ በራቒት-ዓባይ፡ በራቒት-ንእሽቶ፡ ሓዲዳ፡ ዓደውሒ-ላዕላይ፡ ተውሮ፡ ሓሊቦ፡ ማይሓ፡ ፍሉሕ፡ ዓዲ-ዓረዝጊ፡ ተኸላቢ፡ ቀርጸቀምጠ
ሓደግቲ፤ ማዕረባ፡ ዓዲ-ባዕከል፡ ዓደብዑር፡ ሓዲሽ-ዓዲ፡ ዓዲቀይሕ፡ ዕዋነት፡ ደግራ መሬቶ፡ ንጎቦ
ዓረት፤ ማይ-ሓራሳት፡ ሓድሽ-ዓዲ፡ ሓላይ፡ ሰምዲ፡ ደርዓ፡ በርሀነት፡ ኣውህነ፡ መርዓዳ፡ ሓዋጹ፡ መንደፈራ፡ ኣባ-ሰላማ፡ ዓዲ-ኻንታ፡ ዓዲ-ወገራ፡ እምበይቶ፡ ማይ-በለስ፡ ሒሮ፡ መደገያ።
ደቂ-ዘርእሰናይ፤ እምባ-ጭላይ፡ ማዕለውያ፡ ተገረን፡ ዓዲ-ለቂ፡ ቀርኒ-መዓር፡ ቆንጠጠፈ፡ ሕረት፡ ክዳና-ግራረት፡ ማይ-ጻዕዳ፡ ዓሮማ፡ እንቶ።
ዝባውንቲ፤ ተኾንዳዕ፡ ዓዲ-ቀይሕ፡ መሳልሕ፡ ምናሕ፡ ዝባን-ዝግብ።
ጨዓሎ-ሃዳድም፤ ዓዲ-ከረን፡ በርዓንዱ፡ ዑና-ዓንዶም፡ ዓዲ-ኣስጎዶም፡ ዓዲ-ጎብሽ፡ ዓዲ-ጨዓ፡ ረጋሒት፡ ግምበባ፡ ዓዲ-ሓርገጽ፡ ዓሸራ፡ ዓዲ-ጎማነ፡ ጽዳዕ፡ ዓዲ-ጠላዕ።
ደግዔን፤ ዓብዓ፡ በዓቲሓ፡ ዓዲ-ወርሒ፡ ማይ-ውራይ፡ ጉንዘቦ፡ ቤት-ሸማዕቲ፡ እምባ-ባርያ፡ በዓቲ፡ በዓቲ-ጨሞ።
ደረጨን፤ ደቂ-ሌፋይ፡ ዓጋመተን፡ ሃደምቲ፡ ዓዲ-ሻነት፡ ማይ-ኣዘጉ (ማይ-እዝጊ?)፡ ታሕታይ-ፍልሖ፡ ዓዲ-ገብለ፡ ላዕላይ-ፍልሖ፡ ጨዓሎ-ግደ፡ ዓናን፡ ማርታ፡ ማይ-ጎድፍ፡ ግርመተን።
መጽሐ፤ ኰዓቲት፡ ማዕዶ-ሩባ፡ እምባ-ኳዃት፡ ዓዲ-ወፈርቲ፡ ዓዲ-ዕጥቀት፡ ማይ-ልዓን፡ ወንከብ፡ እንዳተኺሎ፡ ምርጋጽ፡ ዓደውሒ፡ ንዕልቶ፡ እንድሕሽ፡ ዓዲ-ኹታ፡ ዓዲ-ቐርጫ፡ ብርኩቶ።
እገለሓጺን፤ ሰርዐ፡ ዓዲ-ባሪን፡ መብረድ፡ ዓዲ-ዑቕባየስ፡ ዓዲ-ጋሃድ፡ ዓዲ-ዝባቦ፡ ቀላይበዓቴት፡ መንብሮ፡ ኩዶጸላም፡ በሪኽ ሑጻ፡ እንዳ’ባስቲፋኖስ፡ ዓይባ፡ እንዳ-ሓጂ፡ ጭምሮ-መቒዕ፡ ግፋፈን፡ ሰላሎ፡ ጉዳፎ፡ ፈረሸት፡ ከርመደ-ጉዛይ፡ ዑንኩራ።
ሎጎ-ሳርዳ፤ ጾሮና፡ ወልሽ፡ ኣራዝን፡ ጎእምኒ፡ ምራራ፡ ዓዲሕመት፡ ማይጨና፡ እንዳፍጮማ፡ ኣንፍዑና፡ ድባር፡ ሱኩም፡ ዓቤታ፡ ሳርዳ፡ ለጸት፡ ምስዳድ-ፈረስ፡ ዓድሓ-ማዕዶ፡ ዑና-ማይዱማ፡ ማይ-ዓጋም፡ ኩዶ-ወይባ፡ ዑናናዞ፡ ምሕራድ-ጨለ፡ ግማዕ፡ ደባሲት፡ ቆሎሚያ፡ እግሪ-መኸል፡ ድቢ፡ ኩርበሊ፡ ሩባሽሮ፡ እንዳሸሪፍ፡ ቀላይራዛ፡ ምርዳእ ድሓን፡ ዘርባቢት፡ ምስራር፡ ድግም፡ ጎበለ
መስሓል ወደ’ከለ፤ እምባ-ብደሓን፡ ኮኾባይ፡ ሰርሓ፡ ማይ-ጻዕዳ፡ ጻዕዳ-ኮርሶ፡ መስሓል፡ ማይ-ኣጉለ፡ ጸጸን፡ ምራራ፡ ድብድብ፡ ዓዲ-ዕንቅርቲ፡ ሑጓ-ወዲማንታ፡ ሳግላ፡ ጉልዒ፡ ዓዲኻ፡ ዓዲ-ሓዞ፡ ደማጺ፡ ዓዲ-ንግድዮ፡ ሮኾይቶ፡ መምብሮ፡ ገልጋሊት፡ በዓቲ-ጸላም፡ ክሳድ-ብሩኻ
ወደ’ከለ ኣኽራን፤ ገርገራ፡ ሓድሽ-ዓዲ፡ ዓዲመስገነ፡ ዳምባ-ሓይሽ፡ ዓዲ-ኹቱ፡ ቅንቶ፡ ዑና-ሸሓቕ፡ እንገበቶ፡ ክንን፡ መስሓል፡ ጸሊም ቀላይ፡ ዓዲሻሁ፡ ዒንጣ፡ ቆሎ-ብርዶ፡ ሰብዖ፡ ሓስሓስ
ዝባውንቲ፤ ኣሮሞ፡ ነድወ፡ ዓድ-ምባርኽ፡ ምግዳር-ደበና፡ ምሳርሓ፡ ዓዲቁሪ፡ ዝግፈት፡ ቀልቀል-መልዓሳ፡ ኣሕፍሲ፡ ሑጓእና
መነዅሰይቶ፤ ዓዲ-ሰራው፡ ዓዲ-ብጽዖ፡ ሳዕስዕ፡ ዓዲ-ብሎና፡ መነዅሰይቶ፡ ዀለት፡ ግርዓና
ዓዲ-ጉልቲ፤ ጉቦ፡ እምባ-ሕሰኣ፡ ቢሓት፡ እግሪ-ማንታ፡ ዓዲ-ዕንቅርቲ፡ ፍቕያ፡ ዓደጣል፡ ሕንጠጥፌ፡ በራቒት፡ ፍያሻ
እንዳ-ዳሽም፤ ዓደርሖ፡ ሓድሽ-ዓዲ፡ በረክንሃ፡ እምባቖም፡ እምባርሓጎዳ
ቤት-መጣዕ፤ ሃም፡ ጭዓናዱግ፡ ኣምበሰተ፡ ገለባ፡ ደብረሊባኖስ፡ ዓዲ-ጠላዕ፡ እግሪ-ኣቦው፡ ኣረገን፡ ፍሐ፡ ኣሕዝ፡ ዑና-ወለስቲ፡ ዓዲ-መረታ

ላዕላይ ኣጕሩፍ፤ ክሳድ-ኣጕሩፍ፡ ዘዀሎ፡ ጨዓ፡ ዓዲ-ባዕከር፡ ዝባን-ኣዋሊዕ፡ መጠራ፡ ጨፋ፡ መቓይሕ፡ ኣገርጽዮት፡ ሓድሽ-ዓዲ፡ መደረ፡ ሰሉስ
ታሕታይ ኣጕሩፍ፤ ክሳድ-እምባ፡ መገዲ-ዕርፊ፡ ዓቕብ-ጎርዞ፡ ግያስሕ፡ ዓደ'ባጊዕ፡ ዓዲ-ኣጣል፡ እምባለኻ፡ ጨጓሮ፡ ዓዲ-ሕሾ፡ ዓዲ-ዓባስ፡ ኣውላዕ ሓሓይለ፡ ሰንዓፈ
ዘርኢሞሲ፤ ዕቡኽ፡ ዓሶጹር፡ ክሸዓት፡ ደናጉል፡ ብርቀነነ፡ ዓዲ-ኣሮና፡ ሓመስ፡ ካሪቦሳ፡ ዓዲ-ሃንስ፡ ማይሩባ፡ ነጠባ፡ ቀርኒ-ማጨው፡ ጉርጉር፡ ማይ-ኣብዓ፡ ማይ-ጕንዲ፡ ዓዲ-ሰጣሕ
ቆሓይቶ፤ ኢገለ፡ ደምሒና፡ ካሪቦሳ፡ ቡኩራ፡ ሳርዋ፡ ጋዲጎ፡ ሓጋጊት፡ ዓዲ-ዓገብ፡ ዓደላይ፡ ሳናኮ፡ ጉርባተይ፡ ቀልዑዝ፡ እብዓ፡ ሳፈራ፡ ቦዞ፡ ዓንደል፡ ገርዋን፡ ዓሸካ፡ ዓደጎ፡ ማሹር፡ ሳርዋ፡ ገረደፍ፡ ዳሎ፡ መድሕሎ፡ ደካናሞ፡ ቡሓላ፡ መስጉሎ-ዙላ፡ ዓሪጎት፡ ሳሕነነ፡ ደንጉልጉል፡ ዓደደገ፡ ባዕዋ፡ ሳህት፡ ደምህትዮ፡ ኣጉዕ፡ ደርዳ፡ ኣስባጡ፡ ዑንጉል፡ ኢንድካኮ፡ ታሕታይ-ሰሮ፡ ላዕላይ-ሰሮ፡ ሕጸይቶ፡ ኣለል፡ ሲበራስ፡ ዑቡሽ-ለደገ፡ ላዕላይ-ሕብርተን፡ ታሕታይ-ሕብርተን፡ ላዕላይ-ሓይነባ፡ ታሕታይ-ሓይነባ፡ ሕሽመለ፡ ከበሳ፡ ዐሮርያ፡ ዓቢ-ግራት፡ ኣቡርጉዳ፡ ዑና-ዓሸብር፡ መሶላይ፡ ጠውዓዝ፡ ጋርባ-ናባ፡ ዕጀሎ፡ ማይ-ላኮሳ፡ ስራሕለ፡ ስርሕቲ፡ ባክነፍ፡ ኣይራ፡ ማንደግለ፡ ኣዛዕ፡ ማህዮ፡ ጊርጋሮ፡ ዳንጉለ፡ ዳነንሎ፡ ጊሰም
ዲዖት፤ ሰርማዓረ፡ ፋንቂዲክ፡ ኤዳ፡ ዑንጋ፡ ዓዲ-ዕሽ፡ ዓዲ-ዓብደላ፡ ዓዲ-ዑመር፡ ቃር፡ ገመዝ፡ ባቢሽ፡ እቃሮማለ፡ ዳርጋዶ፡ ሶማለ፡ እምላ፡ ወዳግ፡ ፋጥና-ዓረ፡ ዓረዓረ፡ ኣልዓቶ፡ ዓሱባ፡ ማሳዋ፡ እሱር
ቡያ፤ ኢራፋይለ፡ ወንግቦ፡ ወሰና፡ ቡያ፡ ዓብዓ፡ ላሹዲን፡ ተላፊኖ፡ ገብገብ
ዕንደሎ፤ ዕንደሎ፡ ጉንዲ፡ እንገልዕላ፡ ማዕበለ፡ ራጋሊ፡ ኣልሓ
ሶይራ፤ ሰራድ-ላዲጋ፡ ናርዐ፡ ድንደር፡ መልሕ-ደጋ፡ ማማሎ፡ ኣጋራ፡ ዑሎ፡ ዓዲ-መርበር፡ ንእሽቶ-መርበር፡ ገረድፋ፡ ጥሻ፡ ኣሳድ፡ ሞሻ፡ ኣደሕሉፍ፡ ዑረ-ደጋ
መንሳዕ ቤት ኣብርሀ፤ መራት፡ ገርበት፡ ገለብ፡ ጋድማይ፡ ዙን፡ ካሊቅ፡ መዛብጥ፡ ቤልታ
መንሳዕ ቤት ሻሕቃን፤ ናላይ፡ በገሳ፡ ከዋበን፡ ቀራሕ፡ ማዕቡላ፡ ኣይባ፡ ገርገር፡ ምሕላብ፡ ቤላ፡ ኣረዋይ፡ ደብር
ዓንሰባ ለመጨለ ታሕታይ፤ ሓዲሽ-ዓዲ፡ ዋስ ደንባ፡ ጉሽ፡ ጉሓፍ፡ ዓዲ-ባህታ፡ ከዱን ከሩቕ፡ ሃመረ-ሃማርብ፡ ዓዲ-ገርግሽ፡ ብርዐና፡ ፍርኩተ፡ ደምበ-ሃብተጽዮን፡ በኪሽምኖቕ፡ ደቂ-ዓንዱ
ኤደን፤ ኤደን፡ ተረንኳ፡ ኢግዓር፡ ጉባራኪ፡ ጉባላገድረ፡ ዓዲ-ዳሪዕ፡ ሑጺት፡ ጋብጋቦ፡ ሽዕር-ሕድራይ፡ ህሮማይ፡ ወደንጨዓይ፡ መዳነክ፡ ሕመረት፡ ባልዋ፡ ሽዕብ-ሰለባ፡ ሮብቶ፡ ጀምበርቅ፡ ሓመዳይ፡ ኣትኮም፡ ጉራረቅ፡ ደብረሲና፡ ጠቐራ፡ ኢራ-ላዕላይ፡ ኢራ-ታሕታይ፡ ቀረጫ ዓዲ-ሕድሪት
ሓሊብ መንተል፤ ሓሊብ-መንተል፡ ዓዘፋ፡ ሻውሽ፡ ሻርኪ፡ ሃምበል፡ ዓዲ-ጻድቕ፡ ሓሰን፡ ጎሎ፡ ሸካ፡ ደሮቕ፡ ድጊ፡ ሃገር፡ ቍንዕ፡ ሕመራይ፡ ደርቡሽ፡ ወሰንስሪኽ፡ ኣድሓ፡ ሙሻ-ዓይግ፡ ሙሻ-ሸባሕ፡ ፈርሓን፡ ሓንጎል፡ ደንጉርጅብ፡ ፍስሩኽ፡ ፍረዳርብ፡ ብስግዴራ፡ ሳንቃ፡ ኣጀርበብ፡ ኣድርባ፡ ሓልፍ፡ ደርኩኖቕ፡ ቤሎ፡ ጽሓፋ
ማርያ-ጸላም፤ ሮራ፡ ኢሮታ፡ በዓት፡ ሕሪም፡ የካርዕ፡ ኢራ፡ ቀጣኒት፡ ማቓ፡ ሃውሽ፡ ኣስማጥ፡ ቍሽ፡ ኣቕባ-ላዕል፡ ሽጋሊት፡ ኣኽዋር፡ ሓውጺ፡ መዳቕሕ፡ ወግሬት፡ ጃኒ፡ ሻካ፡ ሑናብ
ማርያ-ቀያሕ፤ ቀረጸት፡ ጋለባ፡ ርሀይ፡ ዳሪቀል፡ ሕምብር፡ ድብር፡ ኣብደት፡ ኣንረኩበት፡ መሳፍር፡ ትዋረብ፡ ጭልማ፡ መገዳ፡ ገርበት፡ ቀጢን፡ ምህር
ሸርኢት፤ ሸርኢት፡ ርኩብ፡ ምዕር፡ ዓድ-እኩድ፡ ዴባ፡ ሳታ፡ ኣዳርከላ፡ ተታይ-ደምር፡ ሃራብሰዊት-ዓባይ፡ ሃራብሰዊት-ንእሽ፡ ኣታይ፡ ኢካክ
ሽዕብ-ገድገድ፤ ድገ፡ ድምነት-ድገ፡ ግዕንብ፡ ብሌስ፡ መገረተት፡ መጽሐ፡ ቴለስ፡ መንሸብ፡ ገድገድ
ሰምሃር፤ ወቂሮ፡ እምበረሚ፡ ዶጋሊ፡ ፎሮ፡ ዙላ፡ ዊዓ፡ ኣፍታ፡ ሕርጊጎ፡ ገደም፡ ሒለሊካ፡ ጋሕተላይ፡ ሸባሕ፡ መትከል-ኣቤት፡ ዓሱስ፡ ዕድ-ዕለ ዓዲ-ሹማ፡ መትከል-ድኳን፡ ዓይለት፡ ገምሆት፡ ማይ-ኣጣል፡ ማይ-ውዑይ፡ ፍግረት፡ ማይ-ሑፉን፡ ዓጋምቡሳ፡ ደማስ፡ ደንጎሎ ላዕላይ፡ ደንጎሎ ታሕታይ፡ ጸረት፡ ጊንዳዕ፡ ሕጺት፡ በዓረዛ፡ እምኩሉ፡ ሕጡምሎ፡ ባጽዕ፡
ዳህላክ ከቢር፡ ደብዑለ፡ ደርቡሸት፡ መሊል፡ ደስከ፡ ጅምሒለ፡ ስልዒት፡ ድሕል፡ ደሴ፡ ኖራ
ከባቢ ማርሳ-ፋጡማ፤ ልዕን-ባዳ፡ ኤሪምስ፡ ሲሞቲ፡ ቦላሌ፡ በካዕ፡ ራሳ፡ ኣሎሌ፡ ሃዋኪል፡ ጉራይ-ጋርሳጉሌ
ከባቢ ቦሪ፤ ቦርዶሌ፡ ኢንገልን ከባቢኣን፡ ዓድ-ምሩግ፡ ዓዳይቶ፡ ዳለ፡ መካዕኒለ፡ ማሕላጉ፡ ዓሳዒላ፡ ደሴ፡ ዓኬሎ፡ ሓሬና፡ ገልዓሎ፡ ዓብዱር
ከባቢ ጢዖ፤ ጢዖ፡ ዳራይቶ፡ ሳሕል፡ ዒላ-ደበን፡ ኣሳሓራ፡ ሳሮይታ፡ ሮሞዳ፡ ኣላቲ፡ ብደዳ፡ ገብረሩ፡ ምራሕ፡ ዴወሎ፡ ቤሔታ፡ ምዕዴር፡ ሓራስን
ከባቢ ኤጌሮሌ፤ ኤጌሮሊ፡ ፈሪር፡ ሓውራ፡ ሰብሑሮ፡ ሰብኩለ፡ ደኩሑሎ፡ ኣዮማን፡ ማሳጋላ
ከባቢ ዕዲ፤ ዕዲ፡ ካሩም፡ ኣቦል፡ ፊራዕንፈሩ፡ ኤሪብላ፡ ዱድ(ኣፋምቦ)፡ ባልዕቡይ፡ ደምሕስ፡ ጉምጉም፡ ሓልሓል፡ በይ፡ ደገይታ፡ ሙረይም-ዓደዒላ፡ ሙረይም-ሳጋን፡ ሙረይም-ላዕላዕም
ከባቢ ኣፋምቦ፤ ኣፋምቦ፡ ማብራ፡ ዓሳቡይ፡ ዓቦ፡ ደረብ፡ ኣፍናቦ
ከባቢ በይሉል፤ በይሉል፡ ሕለሊካ፡ ባሕታ፡ በርዓሶሌ፡ ሙሪ፡ ጋሓረ፡ ዋደ፡ ሱዱሓ-ዔላ
ከባቢ ራሓይታ፤ ራሓይታ፡ ኣቦ፡ ዳዳዕቶ፡ ሓርሴለ፡ ደባሴማ፡ መካዕካዕ፡ ሙባ-ዓሊ፡ ኪሎማ
ዓሰብ
መጋርሕ፤ ፍረድጊ፡ ኣሻዴራ፡ ኣምዑት፡ ኣሽዓላ፡ ቦሳ፡ ገዓብ፡ እንከመትሪ፡ ጎበነ፡ ዓዲመሓረ፡ ዓዲ-በሃይማኖት፡ ሓሸላ፡ ጃረ፡ ባምቢ፡ መጋርሕ፡ ሽናራ፡ ለበዳ፡ ዓድ-ሽበት፡ ዓድ-ሓሽል፡ ገብሲ፡ ፋፍዳ፡ ሻምሉክ፡ ዋሊሹ፡ ዋፊ፡ ኤደምር፡ ጀና-ትራሾ፡ ሻሽ-በጣ
ኣሸራ፤ ግላስ፡ ኣባንጉለት፡ ጤሎ፡ ደብዓት፡ ፍር-ኣለባ፡ ዓሻ-ኩረኽ፡ ኢንጭናቅ፡ ላንሺያ፡ ገደና፡ ሸበቕ፡ ዓዳይ፡ ዓድ-ዑመር፡ ዓድ-ኣረይ፡ ቃርዋት፡ ፈልሒት፡ ዓድ-ሓማድ፡ ዓዲ-ማና፡ ዓዲ-ፋካይ፡ ዓዲ-ሽደሊ፡ ጨወቲ፡ ዓዲ-ድራር፡ ዓዲ-ግርሚ፡ ዓዲዑመር-ጋብር፡ ዓዲ-ሰሊም፡ ዓዲ-ራካ፡ ዓዲ-ቀይኣ፡ ቆርት-ቶጆር፡ ሰቛር፡ ጨዒተት፡ ገላይ-ረቀት፡ ዓራደላይ፡ መብላተሽ፡ ሰበረ-በጁ፡ ሽፍተሽ፡ ዓድ-ሕመድ ድሃይ፡ ዓድ-ሕመድ እሱር፡ ዓድ-ሕመድ ሳው፡ ዓድ-ማሕሙድ፡ ማእገግ
ሕመራይ፤ ጉልያ፡ ዓቐበት፡ ሽንጊን/ሽንፍል፡ ፋዋ፡ ሓፍላይ፡ ቢዳር፡ ሕድርባይ፡ ኣተዓንደለት፡ ክስረት፡ መጭለል፡ ታንትራትሹ፡ ሺው፡ ኮንሺ፡ ዓዲ-ህዝባይ፡ መደንጉል፡ ማሽኖ፡ ሓሽሻይ፡ ክልኩል፡ ብቃብራ፡ ሕብስት፡ ሽላሻይ፡ ጀኾሉ፡ ሓመልማሎ፡ ዕጨት-ጻዕዳ፡ ወድ-ዓሸራ፡ ለኮታት፡ ቀሽተን፡ ዓዲ-ሓሳብ፡ ፈልከት፡ ዓዲ-ንሱር፡ ዓዲ-ኣልኣሚን፡ ዓዲ-ወዱግ፡ ዓዲ-ቀዳዳይ፡ ዓዲ-ዓዋተ
በጁክ፤ ዋሹንተን፡ ሓመልማሎ፡ ኩርባ-በረድ፡ ባሽሪ፡ ግረሽ፡ ሕጸጽ፡ ታጅባ፡ ፎቃይ፡ ጋሞ፡ ህምበከ
በያን፤ ሕቡብ፡ ድጊ፡ ለከመራ፡ ሰብዓድ-ቅድር፡ ኣዝረቐት፡ ቶፋ-ኣላቡ፡ መረጀን፡ ገለድ-ጅባ፡ ዝሮን፡ ድልኣቕዳ፡ ዕልማ-ኣሚር፡ ጋር-ሰቛር፡ ኣፍመረቕ፡ ብርከንትያ፡ ዓቢ-ዱራ፡ ገሳወ፡ ኣራ-ብራ፡ ጫዕዳ-ከራከ፡ ገሙላ-ቀም፡ ኣረዳ
ሓልሓል፤ መርዓኪ፡ ገበይ-ኣላቡ፡ ዓድ-ሕዝባይ፡ ኣርኣስ፡ ጀንገናይት፡ መትከል-ኣቤት፡ ማይ-ኣዋልድ፡ ኣልጋዕታ፡ ድብር-ኣግል፡ ዓዳያይ፡ ሰረዋ
ሓጋዝ፡ ከረን፡ ኣፍዓበት፡ ናቕፋ
ናቕፋ፤ ሼካ፡ መጢጦ፡ ድግ-ድግ፡ ምዖ-ታሕታይ፡ ግርዕ-ገመል፡ ሕዳይ፡ ምዖ-ላዕላይ፡ ኣቡ-ወደግ
ሮራ፤ ሳቐላ፡ ምኑይ፡ ጠንቀስ፡ ዛግር፡ ሻምተት፡ ቀጣኒት፡ ኣንጽላል፡ ላባ፡ ብርጅ፡ ሃሆት፡ ሓደፈት፡ ማሬት፡ ሮራ ቀይሕ፡ ማሻላት
ኣዶብሓ፤ ዓራርብ-ላዕል፡ ድራዕ፡ ኬስራ፡ ሃገር-ዓቤ፡ ሃገር-ንኡስ፡ ሓፍታ፡ ዓንቀር፡ ለጊተ፡ መርሓኖ፡ መርበባይብ፡ ገዳዕ፡ ኣዶብሓ-ንኡስ፡ ሕሜር

ላብካ፤ ዓውለረይም፡ ኣይጠሓል፡ ግዝግዝ፡ የምሆ፡ መጸሐት፡ ኣይዳብ፡ ኣውጋእ፡ መፋላቅ፡ ጋደም-ሓሊብ፡ ኢትዓንደለት፡ ምህዳፍ፡ ጀማሂር፡ ቆሮት-ቀይሕ፡ ኣሰቃቅ፡ ኣበራራ፡ እቶምሳ፡ ጥሙዕ-ጋፍሪት፡ ዓዲ-ሙሼ፡ ዓዲ-ገመል፡ ኣድጎይ፡ ደባዴብ፡ ዓዲ-ንስሪደን
ናሮ፤ ግርግር-ሓምል፡ ከዛን፡ ውድ-ኣዛዝ፡ ግርግር-ቀልዕ፡ ዓገት፡ ከርፍ፡ ቃምጨዋ፡ እብራግዋ፡ ማሕናቕ፡ ራሕባት፡ ትከስ፡ ኣብጋላቡ፡ ኣብሓገ፡ ድርባቡ
ሃበሮ፤ ዓዲ-ማይበቶት፡ ድህና፡ ጉሪታ፡ ከኣስቃቅ፡ ጨወኒ፡ ልዊት፡ ኣትሓራውያት፡ ገርሳሕቶ፡ ኣናግዓት ተሓቲት፡ ኣናግዓት ላዑላት፡ ሰብዓት ቅርጽ፡ እንሓርሽ፡ ፍንትክ፡ ኣሙላ፡ ቶፋ ኣላቦ፡ ሳራዋ፡ ታጅባ፡ ደብር-እግል፡ ዝሮን፡ ጋላባ፡ ቀበር ከንቴባታይ፡ ሽንግር፡ ጽርሕ፡ ቃጾቴት፡ ሓወጺ፡ ስምጥ ትኩም፡ ግለት፡ ወደባል፡ እምባሃራ፡ ኮከን ባርህ፡ ጋንጊ፡ ቀደሓት፡ ዔላ፡ ረገደት፡ ደንገል፡ ጉሉይ፡ ኣትዓንደለት
ጣህራ መቓጥብ፤ ኣልጋዕታ፡ ስርጉን፡ ዓዮን፡ መዝረት፡ ሸልሓኛ፡ ጣህራ ጸሊም፡ ጣህራ ጻዕዳ፡ ገረግር፡ ግርሴ፡ ኣብዓምር
ኣግራዕ፤ ሕሽክብ፡ ፈልከት፡ ዓንቀር፡ ልዋ፡ ኣግደባ፡ ጥርሕምት፡ ደውእ
ተብሕ (ግራግ)፤ ኢደ ጠሮም፡ ግልዕ ታሕት፡ እጨባራ፡ ዓይገት ጻዕዳ፡ ዓረስ፡ ግልዕ ላዕል፡ ካርና፡ ግርግር
ኣልጌና፤ ደብዓት፡ ኣፍላግ፡ ርሒብ፡ ራሻይዳ፡ ድጌ፡ ማህሚመትን ከባቢኡን
ቃሩራ፤ ናሮ፡ ኣግራዕ፡ ናቕፋ፡ ሮራ፡ ሃበሮ፡ ሓብል ቀጢን፡ ቃሩራ ኤርትራ
ገረንፊት፤ ገረንፊት፡ ኣውጋሮ፡ ዓዲ-ተኽላይ ታሕታይ፡ ዓዲ-ተኽላይ ላዕላይ፡ ዓድ-ገረኑ፡ ስባስኳ፡ ዓዲ-ዓሻ፡ ዓዲ-ገዳም፡ ዓዲ ሰይድና-ያሲን፡ ማርያ ላሰል፡ ዓዲ-መርገ፡ ዓዲ-ዕንሽግ፡ ኣቡላሽ፡ ዓድ-ደርቡሽ፡ ዓድ-ሓመድሑመድ፡ ደርኩሳኒ፡ ኣናልባኮ፡ እገሙ፡ ዓድ-ኢብራሂም፡ ናኝቲ፡ ስካሶ፡ ዓዲ-ሽፈዳ፡ ዓዲ-ዓምር፡ ዓድ-ሓመድ ሑመድ ጋሽ፡ ብሌት ላስል፡ ሶፈራ ሶና፡ ዳብሮ፡ መስተራ፡ ዓሊ-ስፈዳ፡ ባርትምላኽ፡ ባርቀጦ፡ ዓድ-ኣማር
ሽላሎ፤ እላላ፡ ሸሸቢት፡ ደቂ-ዳሽም፡ ሓበላ፡ ዓዲ-ሃኪን፡ ዓዲ-ተኽላይ፡ ደንበ-ጽላለ፡ ዓዲ-ማእላል፡ ዴዳ፡ ጽብራ፡ ጸዓዘጋ፡ ጸላም-ቀላይ፡ ሸሃተ፡ ግርመ፡ ሙኩቲ፡ ጸሊም-ርእሱ፡ እንዳ-ጋብር፡ ማይ-ቆቓሕ፡ ሰፍኣ፡ ጉስማ
ኣንቶረ፤ ሃዋሻይት፡ ላዕላይ-ኣንቶረ፡ ታሕታይ-ኣንቶረ፡ በረንፋዕ-ሊባን፡ ኣውቲት፡ ኩርባዮ ደቂ-ሽሓይ፡ ባርደላሽ፡ ተሪክ፡ ተከዘ፡ ተትካ፡ ኩርባዮ ዴዳ፡ ሽንሽልያይ፡ ብሊናዮ፡ ኩድቢት፡ ዓዲ-ሹማ፡ ዓዲ-ኩርኩር፡ ድንሲት፡ ጸሊም-ሊሓ፡ ዛራፍያይ፡ በኪት-ኮር፡ ዓዲ-ሊልሻ
ቶኾምብያ፤ ደርሰነይ፡ ቶኾምብያ፡ ዓዲ-በርበረ፡ ባርቀጨ፡ ዳድ፡ ሳምበረታይ፡ ኣይተራ፡ ብሌት፡ ኣይነቢ፡ ገዛጎቦ፡ ኣውሎቢ፡ ኣድርባ፡ ኮርማርያ፡ ባርፋዮ፡ ደቂ-ዓንዱ
ጎልጅ፤ ቢሻ፡ ኤርወ፡ ተለ፡ ዓዲ-ብሪና፡ ዓዲ-ማሕሙድቐንዲ፡ ዓድ-ኢብራሂም ሱሌማን፡ ዓድ-ሸኽ ጋላ፡ ዓድ-ባጨራ፡ ዓድ-ርግባት፡ ተሸታ፡ ኣንጉሊት፡ ዓዲ-ቀይእ፡ ሻፋያዮ፡ ሕለት-ክትሪ፡ ብርከት፡ ሰገንታት፡ ጉልጅ፡ ዓዲ-ገብሮይ፡ ዓዲ-ድረሳ፡ ኣሜሎ፡ ኣኽላላት፡ ጠርጊ፡ ዓድ-ገርገሚያ፡ ዓዲ-ሙስለማይ፡ ዓዲ-ኩታይ፡ ዓዲ-ጻዕዳ፡ ኣቡስላል፡ ዓዲ-መንደል፡ ዓዲ-ጉልሓይ፡ ሳዋታት ሶካለ፡ ሳዋታት ዓሳውርታ፡ ዓዲ-ሰይድና፡ ዓዲ-መራሕ፡ ርግባት፡ ባእያይ፡ ዓዲ-ሱሌማን ጻዕዳ፡ ዳሶ
ኦምሓጀር፤ ኦምሓጀር፡ ኣርኩጂ፡ ጂማል-ቢሽያ፡ ኣይተርፍ
ጎኚ፤ ፎዲ፡ ኣፍተኢላ፡ ጎኚ፡ ኣዳስሪ፡ ኩሉኩ፡ ሽካት፡ ኦምሊ፡ ኩፍታለ፡ ዳጊሎ፡ ኣናጉለ፡ ዳስ፡ ማካናት፡ በርበረ፡ ኣቡርና፡ ኡጋሮ፡ ኣጋኑ፡ ኢንሺላ-ኣባይ፡ ዳርተላ፡ ኢንሺላታይ፡ ዓዲ-ዳርውሽ
ሻምብቆ፤ ቢምቢና፡ ሻምብቆ፡ ካርካሽ፡ ኮና፡ ተታኩሪ፡ ኩናማ፡ ኣመሊ፡ ሺሻቢያ፡ ካርና፡ ሃይኮታ፡ ተጉለቲ፡ ጎሎ ሺሺሊ፡ ታይካናባ፡ ቶለ-ጋምጃ፡ ቶላ-ፋፋ፡ ኡጉሙ፡ ማሪቲ፡ ኣሳባይና፡ ጌጋ፡ ኡባሮ፡ ካዳጉሎ፡ ኡጋና፡ ባላክ
ኮይታ፤ ቡሽካ፡ ምረዳ፡ ኢሚ፡ ቶምቢታ፡ ሻካት-ቅጥራን፡ ደበሊና፡ ኣፊሎ፡ ኦሺቲ-ጎቦ፡ ኣሻባውላ፡ ኢገሮም፡ ክኣውላ፡ ገዛ-ኢራብ፡ ዓዲ-ተኽለሃይማኖት

ህገር፤ ኣስረክ፡ ታምበራ፡ ኣረንታና፡ ሸምቢ፡ድልሚ፡ ሃመጀ፡ ገረዳ፡ ዓዲ-መርዓ፡ መሽኩል፡ ዓዲ-ጣሓይ፡ መረፍ፡ ወድኣብካ፡ ዳኩር፡ ፍሽታ፡ ኣረዳ፡ ሃበረዳ፡ ላምሳ
ሞጎራይብ፤ ሻባይት፡ ሞጎራይብ፡ ኮፍ፡ ኣዓራት፡ ኣንኮረቸ፡ ርግባት፡ ኣሻሊ፡ ፈዳዳ፡ ናታየ፡ ዓዲ-ሓሻራ፡ ዓዲ-ጠሓይ፡ ሓረናይ፡ ዓዲ-ሸኽ፡ ኣዳርፈነጅ፡ ነገብ፡ ዓዲ-ባሻ፡ ኦጋሮ፡ ኣኮኖም፡ ዓዲ-መሓዝ፡ ኣንገረብ፡ ዓዲ-መረግ፡ ዎተንዳ፡ ስዌና፡ ኣሕመድ-ኣገና፡ ሃድዋር፡ ዓዲ-ሽምቢ፡ ሰልታ፡ ኣርመራ፡ ኣውድዋር፡ ኣሱግ፡ ኣርመጫ፡ ኣጋርጀመል፡ ጀሙል፡ ታካውዳ፡ ሃሞቦከ፡ ዓዲ-ኣልማ፡ ዓዲ-ከብራዳ፡ ዓዲ-ገናድ፡ ገረዳ፡ ሸርጉላሃተ፡ ብሻህንግራ፡ ብሻሃተ፡ ኮፍች፡ ኣልድዋሪ፡ ባንቢነ፡ ገናለ፡ ድራ-ላዕላይ፡ ዓድ-ዐማር፡ ላይዳ፡ ዳዶ፡ ታውዳ፡ ዳረምቢት
(ከተማ ባረንቱ፤ ፕሪሞካንትሪ፡ ጀምበኩር፡ ዓውዳ፡ ጉሉል፡ ሰላም፡ ሓርነት፡ መስከረም፡ መኸተ፡ ጽንዓት፡ ፍትሒ)
ሃይኮታ፤ ዓዲ-ሓጹር፡ ሂንኪ-ከላይ፡ ኣርገዳሞች፡ ማርያ፡ ኣግረራ፡ ዓዲ-ምስላማይ፡ ዓዲ-ሰላይ፡ ኤሊት፡ ኣስፈዳ፡ ዓዲ-ዳውድ፡ ቃባት፡ ከሉሃብ፡ ዓዲ-ሰይድና ጣህር፡ ዓዲ-ገዳም፡ ኣሰፈዳ፡ ዓዲ-ሓምኒ፡ ሃይኮታ፡ በነጊር፡ እንኩርቶ፡ ዓዲ-መሪራይ፡ ዓዲ-ሑመድ ሓምድ፡ ዓዲ-ኣርማን፡ ዓዲ-ሓሰን፡ ዓዲ-ኣሲዒድ፡ ሽንግርታይ፡ ዓዲ-ሰላም፡ ናይተ፡ ዓዲ-ጀመል፡ ዓዲ-ዑመር ዓሊ፡ ዓዲ-ልኪባይ፡ ዓዲ-ሓምድ ጉሉል፡ ህንግፍ፡ ሕንጃሩይ፡ ጭውጭው፡ ሓማሴን፡ ገኒፎሮ፡ ሻሾት፡ ኮልበቸ፡ ዳንግቦቸ፡ ዓዲ-ጅቡል፡ ዓዳፈጊ-ቀዋብ፡ ኣገዳብ ዓዲ-ሃቦ፡ ቶንበላለብ፡ ዓዲ-ኩሊ፡ ከበበቸ፡ ሱለየት፡ ሙሽታት፡ ሕለት-ጀዲድ፡ ኣብሃገረይ፡ ኣስፈዳ-ግዳድ፡ ሃብረዳእ፡ ዓዲ-ሓሰን፡ ኣስፈዳ-ኣረጀ፡ ቤት-ዳውድ፡ ባእያይ፡ ኣስፈዳ-ሽግር፡ ዓዲ-ተኽላይ፡ ማርያ፡ ኢኪብ፡ ድላመች፡ ዓዲ-መራሕ፡ ቤት-ማዕላ፡ ኣብሓሸላ፡ ዓዲ-ኣበገር፡ ዓዲ-ሓመድሙሳ፡ ዓዲፈጊ ሓመድ ኣሕመድ፡ ቢታማ-ዳምር፡ ቢታማ-ሸሽዋ፡ ዓዲ-ቀይካምል፡ ዓድ ቀይሽንክሓይ፡ ዓድ-ብሌናይ፡ ዓድ ሁመድ ኢብራሂም፡ ድሪ-ፈፈች፡ ዓድ-ምሕሙዳይ
ከባቢ ተሰነይ፤ ተሰነይ፡ ዓሊግድር፡ ዓድ-ሽምብራ፡ ንብሮ-ተማንያ፡ ዓዲ-ሽቡል፡ ዓዲ-ዑመር፡ ዓዲ-ሓሰባ፡ ንብሮ-ዓሸራ፡ ዓዲ-ዓምር፡ ወዲኪያር፡ ሰተም (ዓኪትን ስታምን)፡ ዓዲ-ሸርበት (በጀክ ሸርበትን)፡ ዓዲ-ኪራይ፡ ተላታ-ዓሸር፡ ዓዲ-ጀግሓይ፡ ዓዲ-ጻዕዳ (ሃገትሬት ኣለቡ፡ ዓዲ-ጻዕዳ)፡ ሕርደኬፋት ድረት ድዋብ፡ ድለለቸ፡ ዓዲ-ፍርጀል (ኣባሓለ ፍርጃል)፡ ዓዲ-ዑመር በርገባተ (ዑመር ኣስፈዳ)፡ ዓድ-ለመና (መረረት ዓድ-ለመና)፡ ኣብከራብ (ኣባትኮ ሊያብ ኣብከራብ)፡ ከሻይድዋብ (ከሻይድዋብ፡ ሽባን ደዋብ፡ ዓዲ-ሰይድን ኣብሓድ ልበበት)፡ ቤት ሃማ (ቤት ከራና ቤት ሂማን)፡ ዓዲ-ጅመል (መዓገብ ሓዘት ዓዲ ጀመልን)፡ ኣርጉጂ ገርሰት (ሰዓድን ጀጉረብ ባዜን ዓሰፍታ)፡ ዓድ-ሶና፡ ዓድ-ቀይሕ (ዓድ-ቀይሕ፡ እለይ፡ ቀይሕ ቀሮት፡ ቀይሕ ሕርኮኮይ)፡ ዓድ-ህያብ (ባሽኮ፡ በኪታይ፡ ህያብ ሙሳ ድራር፡ ሙሳ ሓኖድ)፡ ተንበሊላብ ኮርሰስ፡ ማርያ-ጠብለት (ኣከይደ ልያበ ማርያ ጠብለት)፡ ማርያ ገገር፡ ዓዲ-ብድሆ፡ ድዌብ፡ ዓድልኣለም፡ ዓድከልባይ (አደሽእት ከሮሳይ ርግበት ከልባይ)፡ ዓድሰዓደን፡ ባርኣፈብ (ጉልሓይ ኣቻአሊለጋ ባርኣፋብ)፡ ኣፍላንዳ፡ ሃንተረት ፈስኮ (ዓንሰባ ኮለጅ ኣምብራ ሃንተረት)፡ ዓድ-ኣባዕረ፡ ኣድመቸ (ፈንድል፡ ቤትማዕላ፡ ድየበ፡ ኣድመቸ)፡ ዕዮታይ (ዕዮታይ፡ ኣጉድብ)፡ ዓገር፡ ዓድ-ቀራን፡ ዓድ-ጉልሓይ
ግርማይካ፤ ኣውሓ፡ ዓዲ-ጣልብ፡ ዓዲ-ሑመር፡ ዓድ-ሑመድ፡ ፈለሰብ-ሸላልብ፡ ሸንግር-ቤት፡ ሚላብ፡ ከታይከሽ፡ ቤት-ዓውደ፡ ሓባብ ዒላ-ዓብደላ፡ ዓሽር፡ ኣዲበላ፡ ማርያ-ገርገረት፡ ኣስፈዳ፡ ግርማይካ፡ ዓዲ-ፈድል ሃዋሸት ባርካ፤ ከርመዳይ፡ ኣቢሃጀም፡ ወልመን፡ ኣፍላንዳ፡ ሸሽይብ፡ ዓዳል-ሃርፍ፡ ስንካትክና፡ ሰገነይቲ፡ ሕመድ-ሙሳይ፡ ጋናታት-ታሕታይ፡ ጋናታት-ላዕላይ፡ ግነፎር፡ ገሃድ፡ ዓድ-ዓምር በኺት፡ ዓብደላ-ውሃግብ፡ ኣውልባብ፡ ኣልገድን፡ ዓዲ-ኖረች፡ ኬርጅዋብ፡ ዓዲ-ሕመድ፡ ልብዳብ፡ ዓዲ-ፈላቅ፡ ዓዲ-ጻዕዳ፡ ኣፍለንዲ፡ ኣስረንደዋብ፡ ባጀዋብ፡ ተውልዳብ፡ ላደላብ፡ ሕመድ-ምዕራብ፡ ኣፍላንዳ፡ ኣድር-ቤት፡ ዓዲ-ዳናከል፡ ሃድም፡ ዓዲ-ቅጥረናይ፡ ዓዲ-ጅምዕ፡ ቃባት፡ ዓዲ-ሕዕን፡ ዓዲ-ፈድከ፡ ዓዲ-ዑመር፡ ዓዲ-ሸኣት፡ ዓዲ-ሸባይ፡ ኣፈላቆበ፡ ፍረታት፡ ዓዲ-ኣንሸክ፡ ዓዲ-ቅሬን፡ ዓዲ-ህምእ፡ ዓዲ-ሓሺሽ፡ ዓድ-እኩድ፡ ዓድ-ሽኮር፡ ኣስፈዳ፡ ዓድ-ኣቡዳህባ፡ እድሪስ-ሓጅ፡ ዓዲ-ሰምበዳ፡ ዓዲ-ፍላክ፡ ዓድ-ዑመር፡ ዓድ-ሃገች፡

ዓድ-ግብእ፡ ዓድ-ሕድገይት፡ ክንድሃብ፡ ዓታባ፡ ጃንራብ፡ ኣሳንኣይት፡ ዓድ-ሻማይ፡ ዓድ-ዑመር፡ ሃልጉይ፡ ተውሊያብ፡ ገልሂን
ፎርቶ ሳዋ፤ ሳልሐታይ፡ መረረይት፡ ሳንካትክያ፡ ሽንያብ፡ ፈነን፡ ዓዲ-መረየቕ፡ በባረች፡ እንጋልዳ፡ ኣረባድ፡ ኩከሃብ፡ ሌማ፡ ኣባሓሸለ፡ ኣውሓ፡ ዓድፈጊ፡ ዓድ-ናሱሕ፡ ዓድ-ዑመር፡ ዓድ-ሓጡር፡ ኢብራሂም ጀነ፡ ኮከበይት፡ ኮረይት፡ ኮርኮይት፡ ጨንር፡ ሸባይዳ ዋበክዮብ፡ ብላያብ፡ ሸረፍ-ሆሚብ፡ ጃግራብ፡ ኩረባይ-ኤንጉክ፡ ሻባይዳዋበ-ሆሚብ፡ ኣድመይት፡ ኣቡሃጅም፡ ኤገለን፡ ጀሪፍ-ረብዳ፡ ከጀረይት፡ ሙሳ-ሸከይ፡ ዓሊ ከድብ፡ ሃየፋብ፡ ጉላይ፡ ኩራብ፡ ሸሪፍ-ኤደይ፡ ሓመድ-ሽኩን፡ ማህረንብ፡ ኤገለን ረብዳ፡ ሁመድ ሽኩን፡ ከልሃዋብ፡ ሁመድ ሸረረፍብ፡ ባኣዮፋብ፡ ሰጊኡት፡ ኣከይዳልዮብ፡ ኣንፊኢነይት፡ ሁመደብ፡ ሻይዳዮብ ህመድን፡ ሰሸዋበ፡ ሓመድ ከካሻይት፡ ደንባላይት፡ ሁመዲን፡ ባኣዮፋብ፡ እዳሮይደዋበ፡ ማልያብ፡ ኢካብ፡ ኣዳር፡ ዓዲ-ሸኽ ኣልኣሚን፡ ሺኣ ኣጋይደዋበ
እንድራይብ /እንዳጊይብ፤ ድገ፡ ገናድ፡ ትግያዶ፡ ሓሽከ፡ ቤት-ከሊፋ፡ ሃፍነቸ፡ ተጊል፡ መድን፡ ሕመድ-ኢዳ፡ ኣሳኣን-ኣላቡ፡ ሸበት፡ ደረወሽ፡ ቤት-ሓሰን፡ ዒሳ፡ ኩኩይ፡ ተውላ፡ ኣፍሪዳት፡ ጃጉራብ፡ ተምበላ፡ ዓዲፋጢ፡ ዓዲ-ሕንሹሩይ፡ ቀሳላይ፡ ሓተላሉሁ፡ ኣቶ-ብርሃነ፡ ከደል-ጀምር፡ ከጀል ብርሓምብለ፡ ቀጻታይ፡ ዓድ-ድቡይ፡ ዓድ-ተውለ፡ ዓድ-ክረምድ፡ ማርያ፡ ሕጅረይ፡ ሃጊዳንተ፡ ድገ-ዳምር
ሰንሒት/መንሱራ/ሃልበዳብ፤ ቃሮ-ነጃረ፡ ሻፍታሹ፡ ጉላይ-ራቆት፡ ገብልታኽ፡ ዓንደልያይ፡ ሰባር-ባጁኽ፡ ሰቋር፡ ጨዓተት፡ ሸባቢት፡ ኮመያድ፡ ባኣያዮ፡ ፍሩድ፡ ሃይኮታይ፡ መንሱራ፡ ብራይ፡ ናፍዕ፡ ሸሪፍ፡ ሕንሹራይ፡ ኣረይወድ-ንግር፡ ቃሮራ፡ ኣኮራ፡ ዓድ-ሕመድ፡ ሸንቡብ፡ ካሬት፡ ሓዲስ፡ ኮንሃል በዳብ፡ ዓድ-ሰይድና፡ ዓድ-ኣረይ፡ ዓድ-ዘማት፡ ቀረመኣት፡ ፈልሒቶ፡ ዓድ-ዑመር፡ ዓድ-ሕርኩክ፡ ሕመድ-ወድኣረይ፡ ዓዲ-ፍካክ፡ ዓዲ-ልባብ፡ ኢንተተረ፡ ዓድፎቃይ፡ ኣርማጨሆ፡ ዓድጊለ፡ ዓንደላያይ፡ ዓድ-ሕመዲን፡ መንታይ፡ ሹማ፡ ዓድ-ዒሳ፡ ዓድ-ግድድ፡ መጀወራይ፡ ኩኩይ፡ ሰይድና/ሓለፋ፡ ድሉክ
እንገርነ፤ ጉሓሊብ፡ ዓድ-ማሕሙድ ሸበናይ፡ ዓድ-በትዕ፡ ዓድ-እንቅብጥ፡ ዓድ-ካሳይ፡ ዓድ-ሓመድ ጭሉቕ፡ ዓድ-ሓመድ ጻዕዳ ሰለማ፡ ዓድ-ያሕያ፡ ማሕሙድ መገል፡ ሃገራይ፡ ሃረጅ፡ ዓድ-ሕመድ እሱር፡ ኣፍእዳ፡ ዓድ-መሓመድ ድራር፡ ዓድ-ዓደርያ፡ ዓዲሸካፍ፡ ዓድ-ሑመድ ሽሉሕ ሕቡብ፡ ዓድ ማእንገ ሽላብ፡ ኢብራሂም ሸላብ፡ ሸቆጠይ፡ ሽኮናብ፡ ዓድከጀል፡ ዓድመለክ፡ ዓድ-ኣልመዳይ፡ ዓድቀይአ፡ ዓድ-ሰይድና ያሲን፡ ዓድ-ሽፍሊ፡ ዓድ-ሰዓዲን፡ ዓድ-ዳኪን፡ ዓድ-ጻደም፡ ዓድ-ኩርኩር፡ ዓድ-እንገርነ ጀዑድ፡ ዓድ-ቃጅሮ፡ ዓድቢለ፡ ዓድሓያ፡ ዓድፈድሊ፡ ዓድ-ቃርዋት፡ ዓድ-ዓሸርኩይ፡ ዓድ-ኣጉድብ፡ ዓድ-መሉክ፡ ዓድ-በዲ፡ ዓድ-ሰይድ ዓብዱላሂ፡ ዓድ ክሻ ታሕታይ፡ ዓድ ክሻ ላዕላይ፡ ዓድ ፈርሕ፡ ዓድ መጋይዳይ ሽግር፡ ዓድ-በርጋይ፡ ዓድ-ሰይድና እድሪስ፡ ዓድ-ኣብሓሪሽ፡ ዓድ-ህርብ፡ መጋህዳይ-ዳገሰይ፡ ሕማድ-ዳራ፡ ኣዋድ፡ እንገርነ፡ ዓድ-ሰሊም፡ ዓድ-ጭዋት፡ ዓድ-ሽዳሊ፡ ዓድ-ቊርባን፡ ዓድ-ግርም፡ ዓድ ዑ/ጋብር፡ ዓድ-ራክ፡ ዓድ-ፋከይ፡ ዓድ-ዋቂ፡ ዓድ-መና፡ ዓድ-ዳራር
ድገ፤ ዓምር፡ እሊትየ፡ ዓሊ-በኺት ኣሽኽ፡ ዓሊ-በኺት ናበላይት፡ ደኣመቸ፡ ሓ/ሓሰን ዓ/ዓሊ፡ ኣጉድብ፡ ዓ/በጀለ፡ ውላድ ሆሆ፡ ኣብራሃም ቀልሪ ጉዑስ፡ ዓሊበኺት ሸተራ፡ ብሻ፡ ዓኣለ፡ ደቡከ፡ ገ/ሃባን፡ ምሊጭ፡ ዓ/ዓወተ፡ ዓ/ኣሕመድ፡ ፈጊካይ፡ ሰ/ኣልኣሚን፡ ተወለ፡ ሳምጊ፡ ሸግሊ፡ ሸ/ሑመድ፡ ኣደደቐ፡ ዓ/ሸ/ኣልኣሚን፡ ዓ/ሓ/ኢድሪስ፡ ዓ/ሓ/ሓሰን፡ ዳሕሰን፡ ኩታይ፡ ከስሓይ፡ በያድ፡ ሓሰን-ላዕላይ፡ ሓሰን-ታሕታይ፡ ዓስገይም፡ ሃማኢ፡ ፈጊ-ዓምር፡ ሰንቲትታይ፡ ዓረይ፡ ዓሕጅጊይ፡ ዓዲ-በላይ/ገመል፡ ዓ/ኖራይ፡ ዓ/ዓምር፡ ዓ/ገንዳፋ

ራህያ ዓባይ፤ ዓድ-ዑመር፡ ኣቡ-ሓሰላ፡ ዓዲ-ሸኽ ዓሊ፡ ዓድ-ፈረጅ፡ መኽታት፡ ኣፈረደጉ፡ ዓድ-መሓመድ ሸኽ፡ ዓድ-ደምራይ፡ ዓድ-ሕመድ ድሩይ፡ ዓድ-ሰይድና ሙስጦፋ፡ ዓድ-ጣብሕ፡ ዓድ-ሽግለት፡ ጉከትና፡ መስገድ፡ ዓድ-ዑመራይ፡ ዓድ-ሸግራይ፡ ኣቡ-ሓሸላ፡ ኣደራ፡ ዋጣት፡ ከለ-ገንሓ፡ ጀሚካ፡ ቤት-ማዕላ፡ ሒሱም፡ ቤት-ሓሰን፡ ቀናመጭ፡ ዓረዳይብ፡ ኪድን፡ ባግነ፡ ይውቲ፡ ዓሳ-ፈለት፡ ጠብለት፡ ዓጨይ፡ ዓዲ-ኬሪያይ፡ ሸራት፡ በረከት፡ ሓበሻ፡ ጀበርቲ፡ ዓድ-ሰዓድን፡ ዓድ-ማዕቀብ፡ ዕንጭራው፡ ኩልኩል፡ ዓድ-ዕረብ፡ ዓድ-ሙሴ፡ ደንዕራይ፡ ዓረባይስታይ፡ ዓቴባይመድም፡ ዓዲ-ሓንታይ፡ ጉልያሓፍላይ፡ ጉልያ ቀወምቲ፡

ጉልያ ዓቅባት፡ ከጀል ፍዋ፡ ሽንፋል፡ ዓደዳይ-ማሓባር፡ ቢደር ዓ/ሓረሽ፡ መጥለል፡ መደጉል፡ ታንቲራቲኹ፡ ኮንሽ፡ ሺው፡ ቁሸተን፡ ሓሹሻይ፡ ሕብስት፡ ኩልኩል፡ ደንደብ ደተራ፡ ላካታይ፡ ጃከሎ፡ ሽንራይ፡ ዕጨይ ባዕዳ፡ ሓመልማሎ፡ ክስረት፡ እትባንደለት፡ ሕድገይ።
ምንጪን መወከሲን፡ 1992-93 ኣብ ረፈረንዱም መወከሲት ዝነበረት ጥራዝ፣ ከምኡ’ውን ኣብ 2016 ኣብ ፈይስቡክ ካብ ዝረኸብኩዎም ርእይቶታት
 
Shashu Gebrehiwot
S1p7 Mu1auo0f6rnc8h ait 09riu1e:5d19  · 
ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 500 መዓልቲ ሃሊቁስ ህዝቢ ዓለም እዚ ኹላ ህዝቢ ብምንታይ ከምዝሃለቀ ኣይፈልጥን 
እንተ ንሕና instead of creating awareness ኣብ ፌስቡክ ኮፍ ኢልና ህወሓትዶ ሳልሳይ ወያነ እናተባሃሃልና ናተናቖርና ንውዕል። የሕዝን!
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4584459058324632&set=a.128098257294090